Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese  www.zygo.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu ZYGO.CZ je Sameh Naiel, IČ: 09131388, DIČ: CZ7712091321, se sídlem Fibichova 1016, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen "prodávající"). Prodávající nabízí na stránkách www.zygo.cz živé rostliny - převážně orchideje (dále jen zboží).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.zygo.cz jsou závazné . V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je smlouva uzavřena. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů kupujícím. Kupující obdrží e-mailem potvrzení objednávky. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem nebo přes messenger o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem bez zbytečného odkladu. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud zboží již není možné dodat nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému www.zygo.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající tyto osobní údaje využije pouze pro vyřízení objednávky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději do 14 dnů od objednávky. O odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje prodávajícího písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal není-li vzájemně dohodnuto jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

Kupující bere na vědomí, že živé rostliny patří mezi zboží podléhající rychlé zkáze a odstoupení do 14 dnů u tohoto zboží má výjimku a nelze ho tímto způsobem vrátit.

Dále kupující bere na vědomí, že prodávající nedokáže po předání balíku přepravní společnosti nijak ovlivnit dobu doručování. Prodávající tak nenese zodpovědnost za poškození rostlin vzniklé při přepravě vlivem dlouhé přepravy a nevhodnými klimatickými podmínkami. 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,  vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Dodací podmínky a platební podmínky:

A) Dodací lhůta: Zboží se snažíme odesílat co nejdříve. Obvyklá doba dodání je 1 - 2 týdny od potvrzení objednávky. Dodací lhůta se u rostlin v mrazivých dnech může z důvodu omezení rizika poškození rostlin chladem prodloužit, stejně tak i v příliš horkých dnech může být dodací lhůta delší. 

B) Způsob dodání:

1) Balíkem prostřednictvím přepravní společnosti DPD CZ.                         

2) Osobní odběr na místě a v době domluvené předem s prodávajícím. Pro vydání zboží je nutná úhrada provedena předem bankovním převodem.

Zaslání na dobírku není možné. 

Poštovné a balné

Prodávající účtuje při dodávce zboží na území České republiky poštovné a balné v jednotné výši 150,- Kč a to zasláním prostřednictvím přepravní společnosti DPD CZ. V zimním období se k ceně poštovného může připočítávat též poplatek za speciální výhřevné sáčky (30,-/ks), které je nutné do balíku přiložit jako ochranu proti prochladnutí rostlin. 

Poštovné a balné na Slovensko: Prodávající účtuje při dodávce zboží přepravní společností DPD CZ na území Slovenské republiky poštovné a balné ve výši 250,- CZK.  Platbu je nutné uhradit bankovním převodem v EUR na účet, který zašle prodávající kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce. V zimním období se k ceně poštovného může připočítávat též poplatek za speciální výhřevné sáčky (30 CZK/ks), které je nutné do balíku přiložit jako ochranu proti prochladnutí rostlin. Částka v cizí měně záleží na aktuálním kurzu banky prodávajícího ke dni splatnosti a bude zaslána formou faktury na uvedený mail kupujícího po potvrzení objednávky. 

Nepřevzetí objednaného zboží zákazníkem

V případě, že zákazník nemůže objednané zboží v nějakém termínu od přepravce z důvodu oprávněných překážek na straně zákazníka převzít, informuje o tom neprodleně prodávajícího. Prodávající po vzájemné dohodě může přizpůsobit odeslání požadavkům zákazníka. 

V případě, že zboží bude zákazníkovi řádně odesláno a zákazníkem nepřevzato, nese veškeré náklady spojené s expedicí a zasláním nepřevzaté zásilky, vrácením zásilky přepravcem zpět odesílateli a škodou způsobenou nepřevzetím balíku (např. poškození rostlin několikadenní přepravou a skladováním u přepravce) zákazník. 

Ostatní

Fakturu zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v objednávce. V případě požadavku tištěné faktury nám toto prosím předem oznamte. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. • Pro nákup přes e-shop není třeba povinně se registrovat. • Odeslaná objednávka z internetového obchodu ZYGO.CZ je pro zákazníka závazná. • Zákazník obdrží na jím uvedený e-mail informaci o přijetí objednávky. • Osobní odběr je možný po předchozí domluvě.  Zboží je možno platit bankovním převodem na běžný účet a to vždy předem.

REKLAMACE

Pokud budete rostlinu reklamovat, je třeba brát v úvahu, že se jedná o živý organismus a unikátní originál. (Nemůže být každá identická s ilustrační fotografií). Může se stát, že šokem z přepravy pustí nějaká poupata, může ztratit i nějaký ten květ a odkvétá.   

Reklamace se snažíme vyřídit do 5 pracovních dnů. Živé rostliny je možné reklamovat max. do 48 hodin od převzetí zásilky. Spolu s reklamovaným zbožím je nutné přiložit podrobný popis závady, případně důvody reklamace.

Reklamovat nelze květinu, do které bylo zákazníkem nějak zasaženo (přesazení, ořezání a podobně).

K reklamaci je třeba doložit fotku reklamované rostliny.

Reklamované zboží je přijímáno po předchozí dohodě na adrese provozovny prodejce. Při zaslání živých rostlin je nutné s prodejcem domluvit přesný termín zaslání pro možnost převzetí reklamovaných rostlin prodejcem od přepravní společnosti. Reklamace je řešena ze strany prodejce co nejdříve to okolnosti dovolí, maximálně však ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo má takové vlastnosti, které prodávající popsal. 

 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku zákazníka, u kterého v minulosti docházelo k porušování obchodních podmínek prodejce nebo prodejci ze strany kupujícího vznikla škoda.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.1.2023